1
Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi
1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı.
 Randevu saatinden itibaren  30 Dk.     (**)
2
Satış
 
1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2-Gerçek kişilerde fotoğraf.
3- İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise).
4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise).
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.  
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
3
İpotek
 
1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.
2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belges.i 
3- Gerçek kişilerde fotoğraf. 
4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.    (**)
4
Terkin işlemleri (ipotek)
1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi.
2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk. (**)
5
Mirasın İntikali
 
1- Taşınmaz mal sahibi murisi ait Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış mirasçılık belgesi.
2- İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve  üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır).
3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 
4- Gerçek kişilerde fotoğraf. 
5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.  (**)
6
Kat irtifakı Tesisi
 
1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.
2- Noterce düzenlenmiş liste. 
3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.
4- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 
5- Gerçek kişilerde fotoğraf. 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.       (**)
7
Cins Tashihi
 
1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi. 
2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi. 
3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge. 
4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeri gösterir ilgili belediyeden alınmış belge.   
5 -Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
6- Gerçek kişilerde fotoğraf. 
7- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigortası.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
8
Kamulaştırma
 
1- Onaylı kamu yararı kararı.
2-  İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları.
3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü'nce düzenleşmiş tescil bildirimi.
4- Yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
9
Düzeltme
 
1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber.
2- Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.
3- Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı.
4- Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
10
Ayırma (İfraz)
 
1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı. 
3- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
11
Kooperatiflerde Ferdileşme
 
1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge. 
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
12
Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş
1- Kat mülkiyetine çevrilmek için yetkili kurumdan verilen yapı kullanma belgesi ve kat maliklerinden birinin talebi. 
2-Taşınmaz malın vasfının bina olarak değiştirilmesi.     
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
13
Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
1- Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil işlemidir.
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
14
Birleştirme (Tevhit)
 
1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,tescil bildirimi ve kontrol raporu. 
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.
3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
4- Gerçek kişilerde fotoğraf.
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
15
Şerhler Sütununda Belirtme
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgeler.
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
16
Kat Mülkiyeti Tesisi
 
1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.
2- Noterce düzenlenmiş liste.
3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.
4-Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni.
5- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
6- Gerçek kişilerde fotoğraf.
7- Zorunlu deprem sigortası  (Kat irtifakı kurulu taşınmazlarda 1,2,3 sıradaki belgeler istenilmez, bağımsız bölüm maliklerinden birinin talebi yeterlidir. 634 sayılı K.M.K. Md.:14),
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
17
Beyanlar Sütununda Belirtme
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 60, 61, 62, 63, 64 de belirtilen belgeler.
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
18
Tahsis İşlemleri
1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli,
2- Gerçek kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir bilgi veya belge.
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
19
Trampa
 
1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
2- Gerçek kişilerde fotoğraf.
3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge. 
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
20
Taksim (Paylaşma)
 
1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde).
2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin talebi yeterlidir).
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
  
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
21
Aile Konut Şerhi
 
1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge.
2 -  Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.
3- Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi.
4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
22
Bağış
 
1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,
4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
23
Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi
 
1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme,
2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
3- Gerçek kişilerde fotoğraf,
4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası ,
5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
24
Kira Sözleşmesinin Şerhi
 
1- Kira sözleşmesi, 
2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil belgesi,
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
25
Kat İrtifakının Sona Ermesi
 
1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,  
2-  Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
26
İntifa Hakkı Tesisi
 
1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,
4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
27
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi
 
1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,
2- Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
3- Gerçek kişilerde fotoğraf,
4 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
  
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
28
İrtifak Hakkı
 
1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,
2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,
3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf ,
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,
6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
29
Kat Karşılığı Temlik
 
1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,
2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
3- Gerçek kişilerde fotoğraf,
4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
30
Geçit Hakkı Tesisi
 
1- Belediye veya il encümen kararı,
2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,
3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,
4- Gerçek kişilerde fotoğraf,
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası
6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
31
Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi
 
1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı.
2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği.
3 - Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
4- Gerçek kişilerde fotoğraf.
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
32
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi
 
1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)
2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
33
Eklentinin Yazımı (Teferruat)
 
1- Elenti listesi.
2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
34
Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi
 
 
 
1- Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,
2- Yöneticinin  nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
 
 
 
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
35
Üst Hakkı Tesisi (İnşaat Hakkı)
 
1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.
2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
6 - Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
36
Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil
 
1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu).
2-  Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil  belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi,
3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
4- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin  veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 
5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
37
Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi belirmesi
1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,
2- Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)            İşlem: 2 Saat     (**)
38
Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi
 
1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı  mimari proje,
2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan Noterden düzenlenmiş liste,
3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
4- Gerçek kişilerde fotoğraf.
 
 Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
39
Devre Mülk Hakkı Tesisi
1- Devre Mülk Sözleşmesi. 
2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası. 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
40
Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
 
1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,
2- Gerçek kişilerde fotoğraf,
3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.
4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
41
Vakfa Özgülenen Malların Tescili
 
1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı,
2-  Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi.
 
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
42
Sözleşmeden Doğan; Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi
1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,
2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
3- Gerçek kişilerde fotoğraf.
Randevu saatinden itibaren  45 Dk.     (**)
 
 
(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen zaman.
(**) Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.
(***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.
(****) Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.
 
  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine  ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                          
İlk Müracaat Yeri            :Pınarbaşı Tapu Sicil Müdürü                                                          İsim                               :  Cemil SARIMEŞE                                                      
Unvan                           :  Tapu Müdür Vekili                                                    
Adres                              :  Hükümet Konağı Kat:1 Pınarbaşı/ KASTAMONU             
Tel.                                :   0 (366) 280 53 55                                                        
 Faks                             :   0 (366) 7712212                                                                                        e-Posta                          :  pınarbaşı.kast-tsm@tkgm.gov.tr
 
 
 
 
İkinci Müracaat Yeri    : Kastamonu  Tapu ve Kadastro XIX.Bölge Müdürü                                      İsim                             : Mustafa ÇETİNKAYA                                                                        
Unvan                         : Bölge Müdürü                                                                                    Adres                         :  Topçuoğlu Mh.Vali Enis PaşaCdNo:19 Kastamonu                                     Tel.                             :  0 (366) 280 50 00                                         
Faks                           :  0 (366) 2148806                                                                                         
e-Posta                      :  kastamonu@tkgm.gov.tr