PINARBAŞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI
 
    Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16/02/2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar"a göre ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Belirsiz Süreli/Sözleşmeli (6 ay deneme süreli) 1  Büro Görevlisi alımı yapılacaktır.
 
1) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
A) GENEL ŞARTLAR
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 7. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,
 8. İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,
 9. Adli sicil kaydı bulunmamak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
 1. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,
 2. İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,
 3. Seyahat engeli bulunmamak,
 4. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
 5. Başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıldır Pınarbaşı ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 6. Pınarbaşı ilçesinde ikamet etmeye devam edeceğini kabul ve taahhüt etmek, taahhütname şartları yerine getirilmediği takdirde, Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen tazminatı ödemeyi kabul etmek,
 7. En az 3 (üç) yıl işten ayrılmayacağını kabul ve taahhüt etmek, taahhütname şartları yerine getirilmediği takdirde, Vakıf  Mütevelli Heyetince belirlenen tazminatı ödemeyi kabul etmek,
 8. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
 
2) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
 1. Kimlik fotokopisi
 2. Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi
 3. Başvuru aşamasında geçerli KPSSP3 (2016 veya 2017) sonuç belgesi,
 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı,
 5. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösterir belge (varsa),
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,
 7. Üç adet vesikalık fotoğraf,
 8. Adli sicil kaydı belgesi,
 9. Sağlık raporu (mülakatı kazanan personelden alınacak)
 10. Sürücü belgesinin fotokopisi
 11. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir).
 
NOT: Belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuru belgeleri teslim alınmayacaktır.
 
3) BAŞVURU SÜRECİ VE MÜLAKAT
 1. Başvurular 20/06/2017  ve 30/06/2017 tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde (www.sosyalyardimlar.gov.tr) bulunan SYDV Personel alım ilanları üzerinden yapılacaktır.
 2. Online başvurusunu tamamlayan adaylar başvuru için istenen belgeleri 03/07/2017 tarihi mesai bitimine kadar (17:30) vakfa teslim etmek zorundadır. Bu tarihten sonra evrak teslim alınmayacaktır.
 3. Başvurular arasından, işe alınacak toplam personel sayısının 5 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanıp (yüksek puandan düşük puana doğru) mülakata alınacaktır.
 4. Gerekli şartları taşıyan adaylardan mülakata girmeye hak kazananların listesi 04/07/2017 tarihinde Pınarbaşı Kaymakamlığı web sitesinde (www.pinarbasi.gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 5. Mülakat 07/07/2017 tarihinde saat 10:00’da Pınarbaşı Kaymakamlığı’nda  yapılacaktır.
 6. Mülakatta adaylar;
 1. Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel kültürü, sosyal iletişim becerisi
 5. Vakfın amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgisi yönlerinden değerlendirilecektir.
 
4) DEĞERLENDİRME VE İŞE ALINMA
 1. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak.
 2. Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine mülakat sınavındaki puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılıp o kişi ile sözleşme imzalanacaktır.
 3. Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın ismi www.pinarbasi.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca mülakatı kazanan adaya gerekli tebligat yapılacaktır.
 4. Pınarbaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mülakat Komisyonunca yapılan mülakatta sınavı kazanan adayın Vakıf Mütevelli Heyetince işe alınmasında karar verilmesinden sonra işe alınacak kişi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne online olarak bildirilir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yetkililerince işe alım talebi değerlendirilerek işe alınacak personel vakfımıza bildirilerek sözleşme imzalatılır.
 5. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
                                                                                                                               20/06/2017
                                                                                                                             Nebi ÇANGA
                                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                                             Vakıf Başkanı
İLETİŞİM
Pınarbaşı Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ramazan Akkaya Caddesi
Pınarbaşı/Kastamonu
Tel / Fax  : (0366) 771 20 98
www.pinarbasi.gov.tr